Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van CHEAPOUTDOOR.NL, gevestigd te WOERDEN
********** Versie geldig in 2014/2024 **********

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
CHEAPOUTDOOR.NL. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en
opgenomen op de internetsite van CHEAPOUTDOOR.NL. Op verzoek zenden
wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-
en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CHEAPOUTDOOR.NL behoudt zich het
recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de
looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingingen van derden niet door CHEAPOUTDOOR.NL erkend.
1.4 CHEAPOUTDOOR.NL garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CHEAPOUTDOOR.NL
bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is
(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar),of er is om
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van
de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
en in gebreke stelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van CHEAPOUTDOOR.NL zal, behoudens tegenbewijs, zijn
voldaan zodra de door CHEAPOUTDOOR.NL geleverde zaken een keer aan de
afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de
vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het
aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse
prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen
op Afstand (artikel7:5BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde
goederen binnen een periode van 30 dagen zonder opgave van reden retour te
melden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
De afnemer heeft na het melden van de retourzending 14 dagen de tijd om het
artikel te retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde
zaken niet aan CHEAPOUTDOOR.NL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
termijn van 30 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij
CHEAPOUTDOOR.NL. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bij behorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CHEAPOUTDOOR.NL
er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping van de retourzending, het volledige
aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt
terugbetaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen
is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de afnemer.

Retour CheapOutdoor
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking
op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten,
waarbij CHEAPOUTDOOR.NL slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
· goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
· goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
· voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
· audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument
de verzegeling heeft verbroken
· de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen
en loterijen
4.4 Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke herroepingsrecht, meldt u dit binnen de
bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier onder aan deze
pagina of door middel van een email aan info@cheapoutdoor.nl onder vermelding
van uw naam en bestelnummer. U ontvangt na deze melding van ons een retourlabel
om het product terug te zenden binnen 14 dagen na uw melding. U stuurt het product
terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en
volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast
voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
4.5 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt
met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
4.6 Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag
het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag
gebruiken en inspecteren zoals u dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Als u niet zorgvuldig
met het product omgaat zoals uiteengezet bij artikel 4.6, en het product is hierdoor beschadigd, dan
bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor
waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst
niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CHEAPOUTDOOR.NL, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van CHEAPOUTDOOR.NL. CHEAPOUTDOOR.NL
houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken
aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 CHEAPOUTDOOR.NL respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite
en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 CHEAPOUTDOOR.NL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing lijst.
Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument terzake van een
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de
ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,ondeugdelijk of incompleet is, dan dient
de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CHEAPOUTDOOR.NL) deze
gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan CHEAPOUTDOOR.NL. Eventuele
gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2
maanden na levering aan CHEAPOUTDOOR.NL schriftelijk te worden gemeld.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
6.4 Indien klachten van de afnemer door CHEAPOUTDOOR.NL gegrond worden bevonden,
zal CHEAPOUTDOOR naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of
met de afnemer een schriftelijke regeling over de schade vergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van CHEAPOUTDOOR.NL en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuur bedrag der betreffende
zaken, dan wel (naar keuze van CHEAPOUTDOOR.NL) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CHEAPOUTDOOR.NL
gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CHEAPOUTDOOR.NL voor enige andere
vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg
schade of schade wegens gederfde winst.
6.5 CHEAPOUTDOOR.NL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zo lang de afnemer jegens CHEAPOUTDOOR.NL ingebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepreareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anders zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de
aanwijzingen van CHEAPOUTDOOR.NL en/of gebruiksaanwijzing op de
verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
kwaliteit van de toegepaste materialen
Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden CHEAPOUTDOOR.NL slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van CHEAPOUTDOOR.NL gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 CHEAPOUTDOOR.NL kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.
Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen CHEAPOUTDOOR.NL en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door CHEAPOUTDOOR.NL op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 CHEAPOUTDOOR.NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen en etiketten, etc. op de internetsite van
CHEAPOUTDOOR.NL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Overmacht
10.1 CHEAPOUTDOOR.NL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen
niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid,
welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of
wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de
elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van
CHEAPOUTDOOR.NL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in
hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 CHEAPOUTDOOR.NL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is
CHEAPOUTDOOR.NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien CHEAPOUTDOOR.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare
deel geen zelfstandige waarde heeft.
Aansprakelijkheid
11.1 CHEAPOUTDOOR.NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen
of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor
het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door CHEAPOUTDOOR.NL aan de afnemer verkochte en geleverde
zaken blijft bij CHEAPOUTDOOR.NL zolang de afnemer de vorderingen van
CHEAPOUTDOOR.NL uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere
gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of
nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet
heeft voldaan en zo lang de afnemer de vorderingen van CHEAPOUTDOOR.NL wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten, een en ander
zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door CHEAPOUTDOOR.NL geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door
verkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
CHEAPOUTDOOR.NL of een door CHEAPOUTDOOR.NL aan te stellen derde om,
in alle gevallen waarin CHEAPOUTDOOR.NL haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die
zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
CHEAPOUTDOOR.NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de
hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage
te geven aan CHEAPOUTDOOR.NL.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CHEAPOUTDOOR.NL
en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de
bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden Nederland kennis, tenzij
CHEAPOUTDOOR.NL er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter
van de woonplaats van de koper te onderwerpen,en met uitzondering van die geschillen
die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Klachtenregeling
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.4 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar
info@cheapoutdoor.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil
aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is
het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het
ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op
http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat
het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
14.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
14.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer

naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Identiteit van de ondernemer
Snoeck Backoffice Solutions / CheapOutdoor, de Beerze 8, 3448BX Woerden, Nederland
Kamer van Koophandel: 58328262
BTW nummer: NL001988693B82

085-0604240 (ma-vr 09:00 - 12:00)
info@cheapoutdoor.nl