Leveringsvoorwaarden

 Algemene Voorwaarden van CHEAPOUTDOOR.NL, gevestigd te WOERDEN 
                    ********** Versie geldig in 2014/2021 **********

Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 
      CHEAPOUTDOOR.NL. De voorwaarden zijn  voor een ieder toegankelijk en 
      opgenomen op de internetsite van CHEAPOUTDOOR.NL. Op verzoek zenden 
      wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-
      en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. CHEAPOUTDOOR.NL behoudt zich het
      recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de 
      looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke 
       voorwaarden of bedingingen van derden niet door CHEAPOUTDOOR.NL erkend.
1.4 CHEAPOUTDOOR.NL garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de 
       overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal CHEAPOUTDOOR.NL 
      bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is    
      (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar),of er is om
      andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk    
      worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van
      de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
      en in gebreke stelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van CHEAPOUTDOOR.NL zal, behoudens tegenbewijs, zijn
      voldaan zodra de door CHEAPOUTDOOR.NL geleverde zaken een keer aan de    
      afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de  
      vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het
      aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
       termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
      wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse
      prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
      gevolgen van druk- en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.
Zichttermijn/herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen
     op Afstand (artikel7:5BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde
     goederen binnen een periode van 30 dagen zonder opgave van reden retour te
     melden. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
     De afnemer heeft na het melden van de retourzending 14 dagen de tijd om het
     artikel te retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde
     zaken niet aan CHEAPOUTDOOR.NL heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
     afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de
     termijn van 30 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij
     CHEAPOUTDOOR.NL. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
     zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld  door middel van een bewijs van postbezorging.      
     Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
     accessoires en bij behorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Met
     inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt CHEAPOUTDOOR.NL 
     er zorg voor dat binnen 14 dagen na herroeping van de retourzending, het volledige
     aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt
     terugbetaald. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen
     is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
     Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de afnemer.

Retour CheapOutdoor
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking
      op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten,
      waarbij CHEAPOUTDOOR.NL slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
·         goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
          financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
·         goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd,
          bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
·         voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
           bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
·         audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument
           de verzegeling heeft verbroken
·         de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen
           en loterijen
4.4  Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke herroepingsrecht, meldt u dit binnen de
       bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier onder aan deze
       pagina of door middel van een email aan info@cheapoutdoor.nl onder vermelding
       van uw naam en bestelnummer. U ontvangt na deze melding van ons een retourlabel
       om het product terug te zenden binnen 14 dagen na uw melding. U stuurt het product
       terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en
       volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast
       voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
4.5  Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt
       met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
4.6  Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag 
       het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de 
       werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag
       gebruiken en inspecteren zoals u dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Als u niet zorgvuldig
       met het product omgaat zoals uiteengezet bij artikel 4.6, en het product is hierdoor beschadigd, dan 
       bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor 
       waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst
       niet alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht hebben verstrekt.

Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij CHEAPOUTDOOR.NL, dan worden uw gegevens
     opgenomen in het klantenbestand van CHEAPOUTDOOR.NL. CHEAPOUTDOOR.NL
     houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken
     aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 CHEAPOUTDOOR.NL respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite
      en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 CHEAPOUTDOOR.NL maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing lijst.
      Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
      overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
      deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van
      de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling 
      doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument terzake van een 
      tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de
      ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
      Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd,ondeugdelijk of incompleet is, dan dient 
      de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan CHEAPOUTDOOR.NL) deze 
      gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan CHEAPOUTDOOR.NL. Eventuele 
      gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 
      maanden na levering aan CHEAPOUTDOOR.NL schriftelijk te worden gemeld.
      Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief       
      accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door CHEAPOUTDOOR.NL gegrond worden bevonden, 
      zal CHEAPOUTDOOR naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of
      met de afnemer een schriftelijke regeling over de schade vergoeding treffen, met dien
      verstande dat de aansprakelijkheid van CHEAPOUTDOOR.NL en mitsdien het bedrag der
      schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuur bedrag der betreffende 
      zaken, dan wel (naar keuze van CHEAPOUTDOOR.NL) tot het maximale in het 
      desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van CHEAPOUTDOOR.NL 
      gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van CHEAPOUTDOOR.NL voor enige andere
      vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende 
      schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolg
      schade of schade wegens gederfde winst.
6.5 CHEAPOUTDOOR.NL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of 
      daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: 
                          A) en zo lang de afnemer jegens CHEAPOUTDOOR.NL ingebreke is;
                          B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepreareerd en/of bewerkt of  
                               door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
                          C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of 
                               anders zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de 
                               aanwijzingen van CHEAPOUTDOOR.NL en/of gebruiksaanwijzing op de
                               verpakking zijn behandeld;
                          D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
                               die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
                               kwaliteit van de toegepaste materialen
Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden CHEAPOUTDOOR.NL slechts nadat deze uitdrukkelijk 
      en schriftelijk zijn bevestigd.
7.3 Aanbiedingen van CHEAPOUTDOOR.NL gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.4 CHEAPOUTDOOR.NL kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer 
      had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een 
      kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk 
      overeengekomen.
Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen CHEAPOUTDOOR.NL en een klant komt tot stand nadat een 
      bestelling opdracht door CHEAPOUTDOOR.NL op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 CHEAPOUTDOOR.NL behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen 
      bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de 
      voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 
Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, 
      afmetingen, kleuren, afbeeldingen en etiketten, etc. op de internetsite van 
      CHEAPOUTDOOR.NL gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen 
      aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Overmacht
10.1 CHEAPOUTDOOR.NL is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen
        niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, 
         welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of 
         wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de 
         elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden 
         geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, 
         vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van 
         CHEAPOUTDOOR.NL alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in 
         hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 CHEAPOUTDOOR.NL behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar 
         verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
         gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst 
         zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is 
         CHEAPOUTDOOR.NL gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien CHEAPOUTDOOR.NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan 
        haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 
        voldoen is zij  gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 
        factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
        afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare 
        deel geen zelfstandige waarde heeft.
Aansprakelijkheid
11.1 CHEAPOUTDOOR.NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen 
        of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor
        het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door CHEAPOUTDOOR.NL aan de afnemer verkochte en geleverde
        zaken blijft bij CHEAPOUTDOOR.NL zolang de afnemer de vorderingen van 
        CHEAPOUTDOOR.NL uit hoofde van de overeenkomst of  eerdere of latere 
        gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of 
        nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet 
        heeft voldaan en zo lang de afnemer de vorderingen van CHEAPOUTDOOR.NL wegens
        tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, 
        waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, renten en kosten, een en ander
        zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door CHEAPOUTDOOR.NL geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud 
        vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door
        verkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
        verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan 
        CHEAPOUTDOOR.NL of een door CHEAPOUTDOOR.NL aan te stellen derde om, 
        in alle gevallen waarin CHEAPOUTDOOR.NL haar eigendomsrechten wil uitoefenen, 
        al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die 
        zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 
        dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 
        CHEAPOUTDOOR.NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de 
        hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 
        verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade 
        alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage 
        te geven aan CHEAPOUTDOOR.NL.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen CHEAPOUTDOOR.NL
         en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de 
         bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden Nederland kennis, tenzij 
         CHEAPOUTDOOR.NL er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter
        van de woonplaats van de koper te onderwerpen,en met uitzondering van die geschillen
        die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Klachtenregeling
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig
        en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
        gebreken heeft geconstateerd.
14.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
        vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
        verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
        geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
        meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
         vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.4 We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar
        info@cheapoutdoor.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil
        aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is
        het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het
        ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op
        http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat
        het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
14.5 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer 
       schriftelijk anders aangeeft.
14.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer 

         naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping